Oekraïense Paasviering (voor de Oekraïners in Veere) – Voorjaar 2022

Oekraïne

Paasviering voor de Oekraïense gemeenschap in ons midden 

24 april 2022, 12.00 uur

Kleine Kerk, Veere

Voorganger: ds. Wim Jansen, Veere

Vertaling: Lena Pletnova

Viool: Petra Schot en Veronika …

 

(Tussen de teksten door is een icoon van de Opstanding zichtbaar)

Welkom:

Lieve mensen, Oekraïners en Nederlanders of welke nationaliteit ook, van harte welkom op ‘het grote feest’. Wij zoeken naar vrede en liefde en verbondenheid.

Het meest zoeken wij naar God…

 

Aanvangswoord: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.

Groet: De vrede van Christus met u allen, amen

 

Laten wij in stilte en eerbied ons richten op God en het mysterie van de verrezen Christus: Stilte

 

Als teken van de Verrijzenis steken wij de Paaskaars aan:

Aansteken van de Paaskaars

Stilte

 

Muziek: We luisteren naarChristòs woskrèsje’ (Gezongen door Zeeuws Byzantijns koor Srétenje o.l.v. Emilia Tabachnik-Li)

Wij bidden ons Kyriëgebed (eerst in Nederlands dan vertaald door Lena):

Eeuwig Licht,

Gij die een God van liefde zijt,

wij bidden u: ontferm u.

Ontferm u over de wereld, overal waar onrecht heerst.

Overal waar mensen lijden.

Waar mensen op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking.

Ontferm u over Oekraïne, over al die slachtoffers.

Over al die mensen die nu als vreemdeling moeten leven in een ander land.

Ontferm u over de Oekraïense vluchtelingen hier op Walcheren

en over allen hier die hen opvangen.

Amen.

 

Muziek: Vioolspel Petra en Veronika

Lezing: Psalm 146:7b-10 (Nederlands / Oekraïens)

 

God, de eeuwige Liefde, bevrijdt de gevangenen,

opent de ogen van blinden,

richt wie gebukt gaan op,

God, de eeuwige Liefde, heeft de rechtvaardigen lief,

Beschermt de vreemdelingen,

wees en weduwe en vluchteling ondersteunt hij,

maar wie kwaad doen richt hij te gronde.

 

Muziek: Vioolspel Petra en Veronika

 

Lezing Paasevangelie: Johannes 20:11-18 (Nederlands / Oekraïens)

Maria stond nog bij het graf en ze huilde, terwijl zij zich naar het graf overboog.

Daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht.’

Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus, ‘wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent: Mijn Meester.) ‘Houd me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg hun dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.     

 

Woorden van bemoediging:

Maar wie kwaad doen richt hij te gronde…

Alle dictators zijn ooit tegen hun grens aangelopen. Alle wrede onderdrukkers vonden een keer de ondergang en hun terechte straf. Van Nero tot Napoleon tot Hitler tot Ceausescu… Laat dat tot een troost zijn.

Korte stilte

 

Liefde overwint alles, ook de dood. De verrezen Christus is met jullie, in jullie harten. Hij is als liefde en vrede in jullie en in de mensen om jullie heen die voor jullie zorgen. De liefde zal verrijzen zoals Christus is verrezen. En de wereld zal licht zijn en zonnig en vrede.

Korte stilte

 

Er komt een dag dat jullie weer naar je thuisland zullen terugkeren en weer zullen opbouwen wat nu allemaal verwoest is. En dat je Pasen zult vieren in je eigen land, je eigen stad, te midden van je geliefden en familie, in de Oekraïense zon! En je zult sterk zijn en kracht ontvangen vanuit de Verrijzenis. Jullie kunnen dit! 

Korte stilte

 

Als er geliefden zijn gesneuveld aan het front of omgekomen bij de bombardementen, weet dan dat ze nu met de verrezen Christus in het land van Licht en Liefde vertoeven, aan het hart van God. Liefde kan door de dood niet verbroken worden. Liefde is sterker dan de dood.

Korte stilte

 

Maak er het beste en het mooiste van in dit vreemde land. Zie het als een kans om te groeien in wijsheid en liefde. En je zult als een sterker mens terugkeren. Wij bidden jullie een mooie toekomst toe. Wij dragen jullie voor altijd in onze harten.

Korte stilte

Zegening van het brood: Wij zegenen het brood, dit symbool van het goede, aardse leven in de zon van God. Wij zegenen het brood in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, amen.

Gebeden, eindigend met Onzevader (Nederlands / Oekraïens)

Eeuwige Liefde,

Wij danken u voor liefde die wij mogen geven en ondervinden.

Wij danken u voor de lente en de bloesem in dit voor velen van ons vreemde land.

Wij bidden u om vrede voor Oekraïne, maar ook voor Syrië en al die andere plaatsen in de wereld waar oorlog heerst.

Wij bidden u voor de soldaten en de burgers die slachtoffer zijn van deze oorlog.

Wij bidden u voor de Oekraïense gemeenschap hier in Nederland, hier op Walcheren en voor allen die zich om hen bekommeren.

Wij bidden u dat de mensheid wijzer en liefdevoller uit deze strijd tevoorschijn komen mag.

Wij bidden het Onzevader:

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Amen.

 

Muziek:  We luisteren naar Òtsje nasj (Onzevader – gelegenheid om kaarsen aan te steken voor wie thuis zijn achtergebleven.)

Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, Vader, Zoon en Heilige Geest, amen. (Nederlands / Oekraïens)